Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z wyróżnieniem HR

10 lutego 2017 r. Komisja Europejska nadała Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach wyróżnienie "HR Excellence in Research" (wyróżnienie HR). Uhonorowanie UJK wyróżnieniem HR jest zwieńczeniem intensywnych i długotrwałych prac nad przygotowaniem Strategii HR i Planu Działań, które trwały od czerwca 2016 roku. Tym samym, UJK przystępuje do realizacji Strategii HR i Planu Działań, z których treścią można się zapoznać poniżej.

Strategia HR i Plan działań
Strategia HR i Plan działań - Zobacz
Strategia HR i Plan działań (aktualizcja marzec 2019 r.) - Zobacz

Strategia HR i Plan działań


Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Europejska Karta Naukowca


Opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

Zobacz

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych


Opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

Zobacz

Osoba kontaktowa


mgr Agnieszka Bygar - Kierownik
tel. 48 41 349 73 39
e-mail: agnieszka.bygar@ujk.edu.pl
Dział Nauki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacje ogólne


Stworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji, a także zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy i rozwoju zawodowego to główne czynniki gwarantujące zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej, jakości badań i kształcenia oraz konkurencyjności uczelni. W osiągnięciu powyższych kryteriów pomaga Komisja Europejska, która – w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) – nadaje im wyróżnienie "HR Excellence in Research". Wyróżnienie HR jest wyróżnieniem dla instytucji działających w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacji finansujących badania, które wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji prawnych. Karta i Kodeks, przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 r., opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Oba dokumenty nakreślają potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy dla naukowców na każdym etapie ich ścieżki zawodowej.

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców.

Przyznanie loga HR ma na celu zwiększenie liczby pracowników naukowych w UE oraz ulepszenie atrakcyjności warunków ich pracy. KE wpiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. A ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Posiadanie loga HR jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW. Wyróżnienie to dla uczelni także prestiż i wyróżnienie jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy i zapewniającej odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodnie z europejskimi standardami.

Podstawa prawna


Uzasadnieniem implementacji przez UJK postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers, który zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia wszelkich starań, aby wdrożyć zasady zawarte Karcie i Kodeksie.

ARTICLE 32 — RECRUITMENT AND WORKING CONDITIONS FOR RESEARCHERS.
32.1 Obligation to take measures to implement the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The beneficiary must take all measures to implement the principles set out in the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 41, in particular regarding:
- working conditions;
- transparent recruitment processes based on merit, and
- career development.
The beneficiary must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them. 32.2 Consequences of non-compliance.
If the beneficiary breaches its obligations under this Article, the [Commission][Agency] may apply any of the measures described in Chapter 6. 41 Commission Recommendation (EC) No 251/2005 of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L 75, 22.03.2005, p. 67).

Procedura wdrożeniowa


6 czerwca 2016 - Pierwsze spotkanie grupy roboczej, podczas którego zostają rozpoczęte starania o uzyskanie loga HR. Grupa opracowuje wstępną procedurę przygotowania wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

2 sierpnia 2016 - JM Rektor Jacek Semaniak podpisuje deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

3 sierpnia 2016 - Deklaracja poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostaje wysłana do Komisji Europejskiej.

22 sierpnia 2016 - Komisja Europejska potwierdza otrzymanie deklaracji i informuje UJK o wszczęciu procedury, mającej na celu włączenie UJK do grona jednostek naukowych popierających zapisy Karty i Kodeksu.

12 września 2016 - JM Rektor Jacek Semaniak podpisuje Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Zarządzenie nr 59/2016), do którego zadań należy przygotowanie wdrożenia w UJK zasad i wymagań określonych w Karcie i Kodeksie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. W skład Zespołu ds. wdrożenia wchodzą:

Przedstawiciele pracowników naukowych:
1. prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło – koordynator Zespołu,
2. prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka – z-ca koordynatora Zespołu,
3. dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – prodziekan ds. naukowych, Wydział Humanistyczny,
4. dr hab. Dariusz Banaś – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
5. dr n. med. Dorota Kozieł – prodziekan ds. ogólnych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
6. prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk – prodziekan ds. naukowych, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,
7. dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,
8. dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK – prodziekan, Wydział Filologiczno-Historyczny Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim,
9. dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła – prodziekan, Wydział Nauk Społecznych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej, w tym opracowanie Strategii HR, planu działań i harmonogramu oraz promocję i komunikację wypracowanych dokumentów:
1. kanclerz,
2. kwestor,
3. kierownik Działu Kadr,
4. kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą,
5. kierownik Działu Innowacji i Transferu Technologii,
6. kierownik Działu Funduszy Europejskich,
7. kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego,
8. przedstawiciel Biura Promocji i Informacji,
9. przedstawiciel Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UJK,
10. przedstawiciel Biura Organizacyjno-Prawnego ds. prawnych,
11. przedstawiciel Biura Organizacyjno-Prawnego ds. własności intelektualnej,
12. specjalista ds. studiów doktoranckich.

19 września 2016 – UJK otrzymuje oficjalną odpowiedź Komisji Europejskiej na przesłaną uprzednio Deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Komisja uznaje deklarację i zachęca UJK do kontynuowania procedury wdrożeniowej zasad Karty i Kodeksu. UJK zostaje umieszczona na liście instytucji, które w ten sam sposób wyraziły swoje poparcie dla Karty i Kodeksu:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#P

21 września 2016 – odbywa się spotkanie pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej, w tym opracowanie Strategii HR, planu działań i harmonogramu oraz promocję i komunikację wypracowanych dokumentów. Podczas spotkania zostają omówione dokumenty, jakie należy złożyć do KE oraz harmonogram przygotowania wdrożenia wyróżnienia HR.

6 października 2016 – odbywa się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Wdrożenia. Jego uczestnicy zapoznają się z założeniami wyróżnienia HR, korzyściami z jego otrzymania, dokumentami, które należy wysłać do Komisji Europejskiej. Zespół akceptuje ankietę-kwestionariusz, która drogą online ma być wysłana do pracowników i doktorantów UJK. Zostaje omówiony harmonogram dalszych działań nad wdrożeniem wyróżnienia HR.
Procedura przygotowania wyróżnienia HR jest promowana w lokalnej prasie – „Echo Dnia” w dodatku studenckim publikuje krótki artykuł podsumowujący dotychczasowe działania w ramach procedury i opisujący korzyści dla uczelni w razie otrzymania wyróżnienia HR.
Do pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów zostaje rozesłana anonimowa ankieta-kwestionariusz, którą respondenci mają wypełnić online, a której celem jest pozyskanie opinii na temat warunków pracy i rozwoju zawodowego naukowców w UJK względem zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

7 października 2016 – procedura przygotowania wyróżnieni HR jest promowana w mediach społecznościowych UJK – na profilach Facebook i Twitter.

28 października 2016 – drugie spotkanie Zespołu ds. Wdrożenia odbywa się drogą elektroniczną – członkom Zespołu zostaje rozesłana „Ankieta analizy wewnętrznej” sporządzona przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej. Zadaniem Zespołu ds. Wdrożenia jest sprawdzenie Ankiety pod względem merytorycznym i zgłoszenie wszelkich fragmentów wymagających modyfikacji lub korekty. Uwagi członków zostają zebrane i uwzględnione, w efekcie czego prace nad „Ankietą analizy wewnętrznej” zostają ostatecznie uznane za zakończone.

14 listopada 2016 - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oficjalnie złożył dokumenty aplikacyjne do Komisji Europejskiej celem otrzymania wyróżnienia HR.

10 lutego 2017 - Komisja Europejska nadała Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach wyróżnienie "HR Excellence in Research" (wyróżnienie HR).

24 marca 2017 - odbywa się posiedzenie Zespołu ds. opracowania Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego w UJK, podczas którego omówiono zadania merytoryczne związane ze stworzeniem Kodeksu oraz obszary, które Kodeks ten ma zawierać. Zaplanowano następne spotkania Zespołu.

13 czerwca 2017 – odbywa się drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego w UJK. Członkowie spotkania dyskutują na temat ostatecznej formy dokumentu, uzgadniają zmiany, jakie należy wprowadzić. Pod koniec spotkania zostaje ustalona wersja dokumentu gotowego do przedstawienia władzom uniwersytetu.

13 lipca 2017 - w ramach realizacji założeń Karty i Kodeksu, tj. Kontynuacja rozwoju zawodowego oraz Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego (ujętych w Planie Działań Strategii HR) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą organizuje szkolenie nt. pisania wniosku grantowego w konkursie Miniatura Narodowego Centrum Nauki. Szkolenie prowadzi ekspert NCN dr hab. Szymon Walczak.

19 października 2017 – w ramach realizacji założeń Karty i Kodeksu, tj. Kontynuacja rozwoju zawodowego oraz Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego (ujętych w Planie Działań Strategii HR) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą organizuje szkolenie dedykowane uczestnikom studiów doktoranckich nt. pisania wniosku grantowego w konkursie Preludium Narodowego Centrum Nauki. Szkolenie prowadzą pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

19 marca 2018 - w ramach realizacji założeń Karty i Kodeksu, tj. Kontynuacja rozwoju zawodowego oraz Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego (ujętych w Planie Działań Strategii HR) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą organizuje szkolenie nt. przygotowania wniosku o finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Szkolenie prowadzi ekspert NCN dr hab. Szymon Walczak.

Kwiecień – czerwiec 2018 - w ramach realizacji założeń Karty i Kodeksu, tj. Kontynuacja rozwoju zawodowego oraz Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego (ujętych w Planie Działań Strategii HR) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą organizuje program warsztatowy dedykowany kadrze akademickiej UJK. Warsztaty dotyczą przygotowania wniosków o finansowanie, kosztorysów, obsługi systemów online służących do składania wniosków grantowych. Szkolenie prowadzą pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

24 maja 2018 – Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przyjmuje Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego UJK.

Październik-grudzień 2018 - W ramach realizacji założeń Karty i Kodeksu, tj. Kontynuacja rozwoju zawodowego oraz Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego (ujętych w Planie Działań Strategii HR) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą organizuje program warsztatowy dedykowany kadrze akademickiej UJK. Warsztaty dotyczą przygotowania wniosków o finansowanie, kosztorysów, obsługi systemów online służących do składania wniosków grantowych. Szkolenie prowadzą pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

8 marca 2019 – Po dwóch latach wdrażania założeń Karty i Kodeksu oraz Strategii HR, UJK oficjalnie składa raport do Komisji Europejskiej – tzw. Internal Review. Na stronie poświęconej Wyróżnieniu HR zostaje opublikowana aktualizacja Strategii HR.

Dokumentacja wdrożeniowa


Deklaracja poparcia dla zasad Karty i Kodeksu ze strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zobacz

Zarządzenie Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zobacz

Odpowiedź Komisji Europejskiej na przesłaną przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach deklarację poparcia zasad Karty i Kodeksu
Zobacz

Uchwała Nr 39/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zobacz

Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego UJK
Zobacz

Prestiż


Mocne strony (korzyści) dla Uczelni z posiadania wyróżnienia HR Excellence in Research – m.in:

Premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;

Premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

Premiowanie jednostki naukowej w konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów (punkt 16 ankiety - Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie, którego dotyczy ankieta w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej lub działalności w zakresie sztuki);

Prestiż i wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne europejskimi standardami;

Znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;

Prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

Linki


Karta i Kodeks na stronie internetowej MNiSW.
Zobacz

Karta i Kodeks na Europejskim portalu dla naukowców EURAXESS.
Zobacz

Zasady i wymagania Europejskiej Karty Naukowca określające role, obowiązki i uprawnienia pracowników naukowych oraz ich pracodawców.
Zobacz

Zasady i wymagania Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych gwarantujące przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności w odniesieniu do stworzenia atrakcyjnego, otwartego i zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Zobacz

Lista podmiotów, które wysłały deklarację poparcia dla Karty i Kodeksu.
Zobacz

Lista podmiotów, które otrzymały wyróżnienie HR.
Zobacz