Ocena okresowa nauczycieli akademickich przeprowadzana w 2020 r.

1) działalność naukowa: lata kalendarzowe 2018 – 2019;
2) działalność dydaktyczna i organizacyjna: lata akademickie: 2017/2018 - 2018/2019.

Wewnętrzne akty normatywne regulujące zasady oceny okresowej nauczycieli akademickich w 2020 r.

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie kryteriów oraz trybu przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach - Zobacz »   

Uchwała nr 2/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 7/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Zobacz »   

Zarządzenie nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie obowiązku sprawozdawczości publikacji naukowych w Systemie ORCID (Open Researcher and Contributor ID) na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej - Zobacz »   

Zarządzenie Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie Nr 115/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Zobacz »   

Zarządzenie Nr 8/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia parametryzacji działalności dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Zobacz »   

Ocena okresowa nauczycieli akademickich przeprowadzana w 2022 r.

1) działalność naukowa: lata kalendarzowe 2020 – 2021;
2) działalność dydaktyczna i organizacyjna: lata akademickie: 2019/2020 - 2020/2021.

Wewnętrzne akty normatywne regulujące zasady oceny okresowej nauczycieli akademickich w 2022 r.

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie kryteriów oraz trybu przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach - Zobacz »   

Wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Zobacz »   

Komunikat MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie WYKAZU CZASOPISM naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016.

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - Zobacz »   

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - Zobacz »   

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - Zobacz »   

Wykazy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - Zobacz »