Ocena okresowa nauczycieli akademickich przeprowadzana w 2021 r.

1) działalność naukowa: lata kalendarzowe 2018 – 2019;
2) działalność dydaktyczna i organizacyjna: lata akademickie: 2017/2018 - 2018/2019.

Wewnętrzne akty normatywne regulujące zasady oceny okresowej nauczycieli akademickich w 2021 r.

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie kryteriów oraz trybu przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach - Zobacz »   

Uchwała nr 2/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 7/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Zobacz »   

Zarządzenie nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie obowiązku sprawozdawczości publikacji naukowych w Systemie ORCID (Open Researcher and Contributor ID) na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej - Zobacz »   

Zarządzenie Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie Nr 115/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Zobacz »   

Zarządzenie Nr 8/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia parametryzacji działalności dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Zobacz »