WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH Z INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI (stan na dzień 31.12.2016)

Brazylia »   

Uniwersytet Federalny Grande Dourados

Miejscowość: Dourados
Nr ewid.: 61/BWZ/2016/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: 09.11.2016-08.11.2021
Zakres współpracy: Prowadzenie badań w wybranych dziedzinach; wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-technicznych; promocja, realizacja i publikacja wyników badań; organizacja seminariów i konferencji; opracowywanie wspólnych programów; ułatwienie dostępu do publikacji i wyników badań niezbędnych do wspólnego przeprowadzenia badań.

Bułgaria »   

Uniwersytet Płowdiwski im. P. Hilendarski

Miejscowość: Płowdiw
Nr ewid.: 1/BWZ/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: brak informacji
Zakres współpracy: Wymiana personelu akademickiego,administracyjnego i technicznego; wymiana studentów; wymiana informacji naukowych i technologii; prowadzenie wspólnej pracy badawczej w różnych formach edukacji oraz w dziedzinie pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej i psychologii; prowadzenie wspólnych programów szkoleniowych; organizacja wspólnych spotkań naukowych; wspólne publikacje.

Chiny »   

Tianjin Polytechnic University

Miejscowość: Tianjin
Nr ewid.: 2/BWZ/2015/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: 12.05.2015-11.05.2020
Zakres współpracy:Współpraca w zakresie prowadzenia studiów w ramach programu licencjata w pięciu obszarach:
1. Chemia stosowana;
2. Inżynieria chemiczna;
3. Inżynieria środowiskowa;
4. Fizyka;
5. Projektowanie artystyczne.

Czechy »   

Pedagocicka Fakulta Univerzita Palackeho

Miejscowość: Ołomuniec
Nr ewid.: 4/BWZ/2011/LI
Rodzaj dokumentu: list intencyjny
Okres obowiązywania: od 22.11.2011
Zakres współpracy: Wspólne badania i ich opracowanie w zakresie pozytywnych wskaźników zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, odnoszących się do czynników społeczno-ekonomicznych i kulturowych.

Filosoficky ustav/centrum medievistickych studii

Miejscowość: Praga
Nr ewid.:5/BWZ/2006/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 27.03.2006
Zakres współpracy: Prowadzenie wspólnych badań naukowych; organizowanie wspólnych konferencji naukowych i metodycznych; wymiana prac naukowych, monografii, podręczników; wymiana kadry naukowej i pracowników.

Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk

Miejscowość: Praga
Nr ewid.:60/BWZ/2016/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 09.11.2016
Zakres współpracy:Współpraca zakłada realizację wspólnych programów badawczych w obszarach wspólnych interesów Stron, tam gdzie to możliwe i stosowne, poprzez wspieranie:
a) wymiany naukowców, badaczy, młodych naukowców (doktorantów i doktorów) i w razie potrzeby nauczycieli i personelu technicznego i administracyjnego,
b) organizacji seminariów, warsztatów i konferencji dotyczących powiązanych tematów badawczych,
c) ogólnych warunków wszelkiego rodzaju współpracy, które mogą okazać się przydatne dla osiągnięcia celów niniejszej Umowy,
d) wymiany informacji.

Francja »   

Instytut Jean Nicod

Miejscowość: Paryż
Nr ewid.: 6/BWZ/2014/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 18.06.2014
Zakres współpracy: Opracowanie podstaw teoretycznych w dziedzinie zachowań racjonalnych, związanych z procesami decyzyjnymi oraz wyborami modeli zachowań, modelowaniem i symulacją rozwoju społeczeństwa, weryfikacją powstających teorii w praktyce; podniesienie poziomu naukowego stron-partnerów; upowszechnianie wyników wspólnych badań naukowych.

Szkoła Praktyczna Studiów Wyższych Uniwersytetu w Paryżu

Miejscowość: Paryż
Nr ewid.:7/BWZ/2014/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: 20.06.2014-19.06.2019
Zakres współpracy: Opracowanie podstaw teoretycznych w dziedzinie zachowań racjonalnych, związanych z procesami decyzyjnymi oraz wyborami modeli zachowań, modelowaniem i symulacją rozwoju społeczeństwa, weryfikacją powstających teorii w praktyce; podniesienie poziomu naukowego stron-partnerów; upowszechnianie wyników wspólnych badań naukowych.

Gruzja »   

Batumski Niezależny Uniwersytet

Miejscowość: Batumi
Nr ewid.: 8/BWZ/2011/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 25.03.2011
Zakres współpracy: Organizacja krótkoterminowych kursów języka polskiego w Batumskim Niezależnym Uniwersytecie oraz języka gruzińskiego w UJK dla grup studentów i osób indywidualnych; pozyskiwanie specjalistów w dziedzinie nauki j. polskiego; przygotowanie programu kursów nauki j. polskiego; wymiana studentów i doktorantów oraz wykładowców i kadry naukowej; wspólne prace badawcze; organizacja międzynarodowych konferencji naukowych, programów, wystaw.

Rosja »   

Państwowy Hakaski Uniwersytet im. N.F. Katanowa

Miejscowość: Abakan
Nr ewid.: 12/BWZ/2009/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 10.12.2009
Zakres współpracy: Organizacja wzajemnych wizyt kierownictw uniwersytetów, władz wydziałów i instytutów w celu wymiany doświadczeń; wymiana wykładowców, młodych naukowców; organizacja praktyk, staży studentów; organizacja letnich kursów językowych.

Państwowy Ałtajski Uniwersytet Techniczny im. I.I. Połzunowa

Miejscowość: Barnauł
Nr ewid.: 13/BWZ/2013/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 2013
Zakres współpracy: brak informacji

Kubański Uniwersytet Państwowy

Miejscowość: Krasnodar
Nr ewid.:14/BWZ/2010/LI
Rodzaj dokumentu: list intencyjny
Okres obowiązywania umowy: od 22.11.2010
Zakres współpracy: Propozycja współpracy pomiędzy uczelniami.

Federalna Państwowa Instytucja Edukacyjna Wyższego Szkolnictwa; Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej

Miejscowość: Moskwa
Nr ewid.:15/BWZ/2015/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: 17.12.2015-16.12.2021
Zakres współpracy: Organizacja wymiany akademickiej studentów, doktorantów, naukowców i innych nauczycieli akademickich; opracowanie i realizacja wspólnych programów edukacyjnych; wspólne badania naukowe; realizacja innych wspólnych projektów w dziedzinie edukacji, nauki i działalności wydawniczej.

Moskiewska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna

Miejscowość: Moskwa
Nr ewid.:16/BWZ/2011/LI
Rodzaj dokumentu:list intencyjny
Okres obowiązywania umowy: od 2011
Zakres współpracy: Wspólny udział w międzynarodowych programach i grantach badawczych i edukacyjnych; wymiana studentów i pracowników naukowych; organizacja konferencji, seminariów, warsztatów naukowych; wspólna działalność wydawnicza.

Moskiewski Miejski Uniwersytet Pedagogiczny

Miejscowość: Moskwa
Nr ewid.:17/BWZ/2013/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: 19.03.2013-18.03.2018
Zakres współpracy: Prowadzenie wspólnych studiów I, II, III stopnia; wymiana kadry akademickiej i studentów; wymiana informacji naukowej, doświadczeń w zakresie nauki i edukacji; organizacja seminariów, konferencji i sympozjów; wymiana przedstawicieli społeczności akademickiej w celu zapoznawania z historyczno-kulturalnymi relacjami Polski i Rosji.

Narodowy Uniwersytet Badawczy - Wyższa Szkoła Ekonomii

Miejscowość: Moskwa
Nr ewid.:20/BWZ/2015/P
Rodzaj dokumentu: porozumienie
Okres obowiązywania umowy: od 23.03.2015
Zakres współpracy:Wymiana pracowników zgodnie z programami podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz w celu prowadzenia wspólnych programów edukacyjnych i naukowych; wymiana studentów I, II i III stopnia; opracowanie i realizacja wspólnych programów edukacyjnych i planów kształcenia; organizacja spotkań akademickich i sympozjów; wspólna działalnośc badawcza; publikowanie artykułów i innych prac kadry naukowo-dydaktycznej jednego Uniwersytetu w czasopismach drugiego Uniwersytetu; wymiana informacji; zaangażowanie wiodących naukowców we wspólnych pracach służących uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych.

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina

Miejscowość: Moskwa
Nr ewid.:21/BWZ/2013/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 12.12.2013
Zakres współpracy: Nauka i nauczanie języka rosyjskiego.

Państwowy Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Nowogrodzie

Miejscowość: Nowogród
Nr ewid.:23/BWZ/2006/U
Rodzaj dokumentu:umowa
Okres obowiązywania umowy: od 01.06.2006
Zakres współpracy: Staże naukowo-pedagogiczne wykładowców i asystentów; wymiana wydawnictw akademickich; wymiana grup studenckich; prowadzenie www.novsu.ru/english wykładów specjalistycznych; przygotowywanie wspólnych opracowań; organizowanie wspólnych konferencji i sympozjów naukowych; przygotowywanie wspólnych projektów badawczych i pomocy metodycznych; współpraca w zakresie uzyskiwania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora.

Omski Państwowy Agrarny Uniwersytet im. P.A. Stołypina

Miejscowość: Omsk
Nr ewid.:24/BWZ/2014/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 02.07.2012
Zakres współpracy: Współpraca w zakresie przygotowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny rolnictwa na drodze wymiany aktualnej informacji naukowo-technicznej.

Omski Państwowy Uniwersytet im. F.M. Dostojewskiego

Miejscowość: Omsk
Nr ewid.:26/BWZ/2015/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 10.04.2015
Zakres współpracy: Wymiana wykładowców, studentów oraz doktorantów; wymiana doświadczeń w metodach nauczania; wymiana informacji technicznej i naukowej; realizacja wspólnych projektów badawczych; organizacja wspólnych seminariów, konferencji i sympozjów naukowych; wspólne publikacje wyników badań naukowych.

Leningradzki Państwowy Uniwersytet im. Aleksandra S. Puszkina

Miejscowość: Petersburg
Nr ewid.:27/BWZ/2011/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: 01.06.2011-31.05.2021
Zakres współpracy: Realizacja wspólnej działalności w dziedzinie kształcenia ustawicznego; organizacja wspólnego kształcenia studentów; wymiana studentów oraz doktorantów; wymiana wykładowców w celu prowadzenia procesu dydaktycznego; wymiana naukowców-badaczy; wymiana literatury dydaktycznej i specjalistycznej; wspólna organizacja konferencji międzynarodowych.

Państwowy Rosyjski Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I.Hercena

Miejscowość: Petersburg
Nr ewid.:28/BWZ/2009/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 03.07.2009
Zakres współpracy: Organizacja krótkoterminowych kursów językowych; organizacja wspólnego kształcenia studentów; wymiana studentów i doktorantów w ramach studiów lub staży naukowych; wymiana wykładowców i naukowcówbadaczy; wymiana literatury dydaktycznej i specjalistycznej; wspólna organizacja międzynarodowych konferencji naukowych, programów, wystaw, publikacji artykułów i referatów.

Instytut Chemii Bioorganicznej im. G.B. Elyakova

Miejscowość: Władywostok
Nr ewid.:29/BWZ/2013/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: 26.12.2013-25.12.2018
Zakres współpracy: Opracowywanie projektów badawczych; przeprowadzanie seminariów naukowych i technicznych; wymiana personelu, informacji i próbek; wspólne wykorzystanie infrastruktury badawczej.

Państwowy Federalny Instytut Wyższej Edukacji Profesjonalnej - Federalny Uniwersytet Dalekowschodni

Miejscowość: Władywostok
Nr ewid.:31/BWZ/2013/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy:26.12.2013-25.12.2018
Zakres współpracy: Wymiana pracowników naukowych, doktorantów i studentów; współpraca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna; wspólne konferencje naukowe; współpraca w obszarze krajowych i międzynarodowych biomedycznych programów naukowych.

Słowacja »   

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (2010)

Miejscowość: Bańska Bystrzyca
Nr ewid.: 32/BWZ/2013/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 25.02.2010
Zakres współpracy: Wymiana pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów; pomoc w podwyższaniu kwalifikacji naukowych pracowników; wymiana doświadczeń w dziedzinie metodologii nauczania; prowadzenie wspólnych projektów badawczych; organizacja corocznych konferencji; publikacja wspólnych prac naukowych.

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (2012)

Miejscowość: Bańska Bystrzyca
Nr ewid.: 34/BWZ/2012/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 09.11.2012
Zakres współpracy: Organizacja konferencji: „Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Naukowych – Interpolis”, „Świętokrzyskie Spotkania Naukowe – Młoda Politologia” wraz z Instytutem Nauk Politycznych Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania.

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

Miejscowość:Rużomberk
Nr ewid.: 35/BWZ/2007/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 04.07.2007
Zakres współpracy: Wymiana studentów i pracowników naukowych, stażystów, asystentów, doktorantów, habilitantów.

Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie (umowa)

Miejscowość: Trnawa
Nr ewid.: 36/BWZ/2013/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 07.11.2013
Zakres współpracy: Wymiana nauczycieli akademickich i studentów w ramach jednakowych lub pokrewnych programów studiów i kierunków; wzajemna pomoc w procesie podwyższania kwalifikacji naukowych pracowników; wymiana doktorantów i stażystów; wymiana doświadczeń w dziedzinie metodologii nauczania; wzajemne publikowanie rezultatów badań naukowych; wydawanie wspólnego periodyku poświęconego dyscyplinom będącym przedmiotem umowy; prowadzenie wspólnych projektów badawczych.

Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie (list intencyjny)

Miejscowość: Trnawa
Nr ewid.: 37/BWZ/2013/LI
Rodzaj dokumentu: list intencyjny
Okres obowiązywania umowy: od 23.05.2013
Zakres współpracy: Współuczestnictwo w badaniach i wymiana informacji naukowej; wymiana naukowych doświadczeń na seminariach i konferencjach; wzajemne publikowanie rezultatów badań naukowych; wzajemna wymiana wykładowców oraz studentów w celu poznania doświadczeń związanych z organizacją i realizacją procesu edukacji.

Stany Zjednoczone »   

Uniwersytet Teksasu w Brownsville

Miejscowość: Brownsville (Texas)
Nr ewid.: 56/BWZ/2013/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: 09.12.2013-08.12.2023
Zakres współpracy: Wymiana między stronami, przyjmowanie studentów pierwszego i drugiego stopnia, organizacja sympozjów, konferencji, kursów, spotkań badawczych, prowadzenie wspólnych badań.

Ukraina »   

Narodowy Uniwersytet Agrarny w Białej Cerkwi

Miejscowość: Biała Cerkiew
Nr ewid.: 38/BWZ/2010/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 09.04.2010
Zakres współpracy: Wymiana wykładowców; wymiana doświadczeń w metodach nauczania; wymiana informacji technicznej i naukowej; organizacja wspólnych seminariów, konferencji i sympozjów naukowych.

Narodowy Techniczny Uniwersytet "Politechnika Charkowska"

Miejscowość: Charków
Nr ewid.: 39/BWZ/2005/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 2005
Zakres współpracy: Wspólne badania naukowe; organizowanie wspólnych konferencji naukowych i metodycznych; wymiana informacji naukowej oraz prac naukowych, monografii, podręczników, pomocy dydaktycznych; wymiana kadry naukowej i dydaktycznej oraz studentów.

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Miejscowość: Czerniowce
Nr ewid.: 40/BWZ/2013/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 19.08.2013
Zakres współpracy: Wymiana wykładowców, studentów, doktorantów. Wymiana informacji i doświadczeń, realizacja wspólnych projektów badawczych, seminariów, konferencji. Wspólne publikacje.

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu

Miejscowość: Drohobycz
Nr ewid.: 41/BWZ/2001/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 18.06.2001
Zakres współpracy: Prowadzenie wspólnych prac naukowych; wprowadzenie nowych metod nauczania; rozwój kontaktów kulturalnych; udostępnianie warsztatu naukowo-badawczego; wymiana pracowników naukowych; wymiana grup studentów; organizacja konferencji; udostępnianie studentom i pracownikom naukowym materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych.

Lwowski Narodowy Uniwersytet Agrarny w Dublanach

Miejscowość: Dublany
Nr ewid.: 42/BWZ/2014/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 2014
Zakres współpracy:Wzajemne wizyty dydaktyczne; organizowanie specjalistycznych kursów, warsztatów, seminariów i konferencji; współpraca w projektach naukowo-badawczych; wymiana pracowników, studentów, doktorantów; wspólne zatwierdzanie przedmiotów programowych; pomoc w wydawaniu i wymianie publikacji.

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu

Miejscowość: Humań
Nr ewid.: 43/BWZ/2008/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 17.10.2008
Zakres współpracy: Wymiana informacji naukowych oraz wyników badań; organizacja wspólnych konferencji; wymiana studentów oraz kadry nauczycielskiej; przygotowanie i publikacja wspólnych zbiorów prac naukowych.

Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohienki w Kamieńcu Podolskim

Miejscowość: Kamieniec Podolski
Nr ewid.: 44/BWZ/2009/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 20.05.2009
Zakres współpracy: Wymiana informacji naukowych oraz wyników badań; organizacja wspólnych badań i konferencji; realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach międzynarodowego sympozjum Metodologicznego; wymiana studentów, kadry nauczycielskiej i pracowników; realizacja projektu „Szkoła Otwartego Umysłu”; przygotowanie i publikacja wspólnych zbiorów prac naukowych.

Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki

Miejscowość: Kijów
Nr ewid.: 45/BWZ/2001/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 19.03.2001
Zakres współpracy: Regularna wymiana informacji, materiałów dydaktycznych i naukowobadawczych; wymiana grup studenckich, doktorantów i pracowników oraz wykładowców.

Lwowska Akademia Sztuki

Miejscowość: Lwów
Nr ewid.: 46/BWZ/2015/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 02.06.2015
Zakres współpracy: Wymiana studentów i nauczycieli akademickich; wspólne prace naukowo-badawcze; współuczestnictwo w seminariach i spotkaniach badawczych; działalność wystawiennicza; krótkoterminowe programy badawcze.

Lwowska Państwowa Akademia Finansów

Miejscowość: Lwów
Nr ewid.: 47/BWZ/2013/LI
Rodzaj dokumentu: list intencyjny
Okres obowiązywania: od 2013
Zakres współpracy:Współuczestnictwo w badaniach i wymiana informacji naukowej; wymiana naukowych doświadczeń na seminariach i konferencjach; wzajemne publikowanie rezultatów badań naukowych z dyscyplin objętych przedmiotem umowy z wykorzystaniem wydawnictw obu stron; wymiana wykładowców i studentów.

Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Miejscowość: Lwów
Nr ewid.: 48/BWZ/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 2013
Zakres współpracy: Opracowywanie podstaw naukowych polityki regionalnej i problemów rozwojowych obszarów przygranicznych Ukrainy i Polski w warunkach wpływów integracyjnych i globalizacyjnych: wspólne badania i rozwój projektów; wymiana wynikami projektów i obustronna wymiana pracowników naukowych i specjalistów; wymiana kadry naukowej; organizacja i uczestnictwo we wspólnych spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach; wzajemne publikowanie artykułów w wydaniach naukowych obu stron; wymiana informacji.

Nacjonalny Leśnotechniczny Uniwersytet Ukrainy we Lwowie

Miejscowość: Lwów
Nr ewid.: 64/BWZ/2016/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: 25.11.2016-24.11.2021
Zakres współpracy: Współpraca w dziedzinie dydaktyki: prowadzenie wspólnych studiów, wymiana kadry akademickiej i studentów.
Współpraca w dziedzinie badań naukowych: wymiana informacji naukowej i doświadczeń w zakresie nauki i edukacji, organizacja seminariów, konferencji i sympozjów z udziałem przedstawicieli obu stron.
Współpraca w działalności kulturalnej: wymiana przedstawucieli społeczności akademickiej w celu zapoznawania z historyczno-kulturalnymi relacjami Polski i Ukrainy.

Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy im. Wołodymyra Dala w Ługańsku

Miejscowość: Ługańsk
Nr ewid.: 49/BWZ/2010/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: 25.08.2010-24.08.2020
Zakres współpracy: Wymiana wykładowców, studentów, doktorantów; wymiana doświadczeń w metodach nauczania; wymiana informacji technicznych i naukowych; realizacja wspólnych projektów badawczych; organizacja wspólnych seminariów, konferencji i sympozjów naukowych.

Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

Miejscowość: Ługańsk
Nr ewid.: 63/BWZ/2016/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: 22.07.2016-21.07.2026
Zakres współpracy:Wymiana doświadczeń w zakresie organizacji procesów akademickich i metod nauczania; organizacja konferencji i seminariów dot. problemów wdrażania nowoczesnych metod nauczania; wymiana programów nauczania, literatury i pomocy naukowych; wymiana kadry akademickiej i studentów; wspólne publikacje; wspólne inicjatywy badawcze i naukowe.

Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" w Ostrogu

Miejscowość: Ostróg
Nr ewid.: 50/BWZ/2013/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 25.09.2013
Zakres współpracy: Wymiana wykładowców, studentów, doktorantów; wymiana doświadczeń w metodach nauczania; wymiana informacji technicznych i naukowych; realizacja wspólnych projektów badawczych; organizacja wspólnych seminariów, konferencji i sympozjów naukowych.

Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Makarenki

Miejscowość: Sumy
Nr ewid.: 51/BWZ/2012/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: 11.01.2012-10.01.2022
Zakres współpracy: Organizowanie krótkich wizyt naukowo-pedagogicznych; wymiana kadr uczonych i wykładowców w celach zawodowych; udzielanie pomocy w podwyższeniu kwalifikacji naukowych i pedagogicznych kadr obydwu Stron; wymiana studentów; wymiana członków uczelnianych zespołów artystycznych.

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka

Miejscowość: Tarnopol
Nr ewid.: 52/BWZ/2015/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 22.05.2015
Zakres współpracy: Prowadzenie wspólnych prac naukowych w zakresie określonych dziedzin; wspólne publikowanie i recenzowanie prac naukowych; wspólna organizacja konsultacji naukowych, wymiana informacji naukowych i publikacji; obustronny udział w konferencjach naukowych; wymiana wykładowców. wzajemna pomoc w przygotowaniu kadr; pomoc w innych przedsięwzięciach naukowo-badawczych, edytorskich i dydaktycznych; tymczasowe zatrudnienie pracowników drugiej strony na podstawie umowy o pracę.

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

Miejscowość: Łuck
Nr ewid.: 53/BWZ/2016/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: 15.02.2016-14.02.2021
Zakres współpracy:Badania naukowe; wymiana wykładowców i studentów; organizowanie wspólnych konferencji naukowych i seminariów; wymiana publikacji; organizowanie przedsięwzięć kulturalnych.

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Kociubińskiego w Winnicy

Miejscowość: Winnica
Nr ewid.: 54/BWZ/2012/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: 19.05.2012-18.05.2022
Zakres współpracy: Wymiana informacji naukowej; organizacja seminariów, konferencji i sympozjów; wymiana kadry akademickiej i studentów; wymiana uczelnianych zespołów artystycznych.

Winnicki Instytut Handlu i Gospodarki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Gospodarki

Miejscowość: Winnica
Nr ewid.: 55/BWZ/2008/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: 30.06.2008-2020
Zakres współpracy: Wymiana informacji naukowej i osiągnięć naukowych; organizacja wspólnych konferencji, sympozjów naukowych; wymiana pracowników, metod i zakresów kształcenia; wymiana profesorów, doktorów habilitowanych, docentów, doktorów i magistrów w celach zawodowych; wymiana studentów; wymiana zespołów artystycznych.

Kijowski Spółdzielczy Instytut Biznesu i Prawa

Miejscowość: Kijów
Nr ewid.: 65/BWZ/2017/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 08.02.2017
Zakres współpracy: 1. Prowadzenie badań naukowych; 2. Udoskonalenie działalności dydaktycznej; 3. Wsparcie procesu dydaktycznego pod względem metodycznym; 4. Realizacja wspólnych projektów badawczych; 5. Wymiana kadry akademickiej; 6. Wymiana studentów; 7. Uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych; 8. Współpraca w zakresie działalności kulturalnej.

Urugwaj »   

Urugwajski Uniwersytet Katolicki

Miejscowość: Montevideo
Nr ewid.: 68/BWZ/2017/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania: od 13.09.2017
Zakres współpracy: Wymiana kadry akademickiej, naukowców (w tym doktorantów i osób tuż po doktoracie), a także nauczycieli akademickich oraz kadry technicznej i administracyjnej; organizacja seminariów, warsztatów i konferencji związanych ze wspólnymi tematami badawczymi; ogólne warunki współpracy, które mogą wspierać osiągnięcie celów niniejszej Umowy; wymiana informacji.

Włochy »   

Papieski Uniwersytet Salezjański; Stowarzyszenie "Nadzieja w rodzinie" w Kielcach

Miejscowość: Rzym
Nr ewid.: 58/BWZ/2010/U
Rodzaj dokumentu: umowa trójstronna
Okres obowiązywania: od 14.09.2010
Zakres współpracy: Udział w projekcie DAPHNE III (prewencja i walka z przemocą wśród dzieci, młodzieży i kobiet); seminaria; konferencje naukowe (4 spotkania w ciągu 2 lat); badania i publikacje; przedsięwzięcia rozwojowe i projektowe; wymiana kadry, studentów i pracowników.

Uniwersytet Sztuk Pięknych

Miejscowość: Rzym
Nr ewid.: 59/BWZ/2014/U
Rodzaj dokumentu: umowa
Okres obowiązywania umowy: od 18.06.2014
Zakres współpracy: Projekty naukowo-badawcze; upowszechnianie badań naukowych, artystycznych i projektowycyh; wymiana kulturowa.